Jogtalanul módosították a PPO.hu általános szerződési feltételeit

A polgári törvénykönyv (Ptk.) egyik legfontosabb alapelve, hogy a szerződések tartalmát a felek szabad akaratukból, közösen állapítják meg. Az általános szerződési feltételek sajátosságai miatt a Ptk. meghatározza azokat a feltételeket, amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy egy adott általános szerződési feltétel a szerződés részévé váljon.

A http://www.ppo.hu oldalon alkalmazott szerződéskötési eljárás nem tartja be az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos törvényi rendelkezéseket. Azok ezért nem válhattak volna a szerződések részévé akkor sem, ha egyébként az elektronikus szerződéskötési eljárás szabályos lett volna (l. „Érvénytelenek a PPO.hu előfizetői szerződései”).

Ezenkívül a Ptk. nem ad lehetőséget az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítására, mert az ellentétes lenne a „szerződéses szabadság” alapelvével. Ettől az alapelvtől eltérni csak kivételes esetekben lehet, de a http://www.ppo.hu weboldalra egyik kivételes szabály sem alkalmazható.

Előző bejegyzésünkben (két nappal ezelőtt) megvizsgáltuk a http://www.ppo.hu weboldalon alkalmazott elektronikus szerződéskötési eljárást, és megállapítottuk, hogy az nem felel meg a törvényi előírásoknak.

Ebben a bejegyzésben azt vizsgáljuk, hogy vajon a http://www.ppo.hu oldalon használt általános szerződési feltételek megfelelnek-e a polgári törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseinek, és vajon szabályos volt-e az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása.

1. Az Általános Szerződési Feltételek használatának szabályai

Valószínűleg mindenkinek, aki eddig regisztrált a http://www.ppo.hu weboldalon, valamilyen formában jeleznie kellett, hogy elfogadja a http://www.ppo.hu weboldal általános szerződési feltételeit. Az elfogadáshoz az internetes felületen jelenleg egy dobozt (checkbox) kell bejelölni, ami mellett az alábbi felirat olvasható:

A PPO Szolgáltatás használatára vonatkozó Szerződési Feltételeket elolvastam, azokat elfogadom, azokkal egyetértek – regisztrálok, ezáltal a PPO Üzemeltetőjével Elektronikus szerződést kötök.

A doboz bejelölését követően egy kis ablakban láthatóvá válnak a jelenleg aktuális általános szerződési feltételek. A regisztráció során ez a legbővebb tájékoztatás, amit az általános szerződési feltételek tartalmáról kap a fogyasztó.

Aki végigolvassa a http://www.ppo.hu általános szerződési feltételeit (ÁSzF), az többek között megtudhatja, hogy az ÁSzF elfogadásával (1) hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a bankkártyáját a tagsági díjjal automatikusan megterhelje, (2) lemond arról a jogáról, hogy a bankkártya-tranzakciók miatt kifogást emeljen a kártyát kiadó banknál („chargeback”), (3) lemond arról a jogáról, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások díját visszakövetelje, és (4) beleegyezik abba, hogy a jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi fontos információt csak a weboldalon és a belső levelezőrendszeren keresztül vegyen át.

Mi tekinthető általános szerződési feltételnek?

A Ptk. szerint általános szerződési feltételnek minősül minden olyan szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek a szerződés megkötésekor egyedileg nem tárgyaltak meg.

A ww.ppo.hu weboldalon használt szerződési feltételek megfelelnek ennek a meghatározásnak, mert a feltételeket a http://www.ppo.hu weboldal üzemeltetője egyoldalúan, azzal a céllal határozta meg, hogy az összes regisztrált fogyasztóra tekintettel szabályozza a weboldal használatának feltételeit, és az egyes feltételeket a felek nem tárgyalták, tehát aki regisztrált, annak csak azt kellett eldöntenie, hogy elfogadja-e a feltételeket vagy sem.

Hogyan lesz az ÁSzF a szerződés része?

Ma már szinte minden vállalkozás használ általános szerződési feltételeket. Ezek a feltételek egyre részletesebben és egyre bonyolultabban szabályozzák a kereskedő (vagy szolgáltató) és a fogyasztók viszonyát. A fogyasztók viszont általában nincsenek abban a helyzetben, hogy ezeket a feltételeket a szerződéskötés során részletesen áttanulmányozzák, és gyakran nem is rendelkeznek a feltételek mérlegeléséhez szükséges információkkal. Emiatt a szerződéskötés során a kereskedők sokkal erősebb alkupozícióban vannak a fogyasztókhoz képest. Ezt az aránytalanságot felismerve a Ptk. formai és tartalmi feltételek teljesítéséhez köti az általános szerződési feltételek használatát.

Formai szempontból az általános szerződési feltételek csak akkor válnak a szerződés részévé, ha alkalmazójuk (a kereskedő vagy szolgáltató) lehetővé tette, hogy a szerződéskötés során a fogyasztók a feltételek tartalmát megismerjék, és ha azokat az egyes fogyasztók valamilyen formában elfogadták.

A http://www.ppo.hu oldalon alkalmazott technikai megoldás ezeknek a formai feltételeknek lényegében megfelel. A regisztráció során a fogyasztók a checkbox bejelölésével tudják jelezni, hogy az általános szerződési feltételekkel egyetértenek, a feltételeket pedig a kinyíló ablakban olvashatják el. Igaz, logikusabb lenne, ha előbb el lehetne olvasni a szerződési feltételeket, és csak ezután kellene x-elni.

Függetlenül attól, hogy a fogyasztók a leírt módon elfogadják-e az általános szerződési feltételeket, azok nem válnak a szerződés részévé, ha nem felelnek meg két további tartalmi feltételnek.

Egyrészt a fogyasztókat külön tájékoztatni kell a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltérő általános szerződési feltételekről. Az ilyen feltételek ugyanis csak akkor válnak a szerződés részévé, ha azokat a fogyasztók – a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadták.

Másrészt egyik általános szerződési feltétel sem lehet tisztességtelen. (Tisztességtelen pl. az a szerződési feltétel, amelyik a fogyasztók jogit egyoldalúan és indokolatlanul hátrányosan határozza meg.)

Ez alapján vizsgáljuk meg, hogy a http://www.ppo.hu weboldalon használt általános szerződési feltételek négy fent nevezett rendelkezése részévé vált-e az előfizetői szerződéseknek.

Megfelel-e a szokásos szerződési gyakorlatnak, hogy a fogyasztó csak az ÁSzF-ből tájékozódhat arról, hogy a bankkártyáját meg fogja terhelni a szolgáltató?

Egyértelműen nem. A bankkártyahasználat lényege, hogy a bankkártya-tulajdonosnak minden egyes fizetési tranzakciót külön kell engedélyeznie. A bankkártyák épp azért vannak különböző biztonsági kódokkal és jelekkel ellátva, hogy a tulajdonos kifejezett engedélye nékül ne lehessen pénzt levonni. Ha a szolgáltató engedélyt akar kapni egy meghatározott összeg levonására, akkor arról külön nyilatkozatot kell kérnie a bankkártya-tulajdonostól. Mivel erre a rendelkezésre a http://www.ppo.hu weboldal nem hívta fel külön a fogyasztók figyelmét, ezért ez a rendelkezés az ÁSzF-ben érvénytelen, így nem válhatott volna az előfizetői szerződés részévé.

Megfelel-e a szokásos szerződési gyakorlatnak, hogy a fogyasztónak le kell mondania arról a jogáról, hogy a bankkártya-tranzakciók miatt kifogást emeljen a kártyát kiadó banknál („chargeback”)?

Egyértelműen nem. Minden fogyasztónak joga van kifogást emelnie a különböző bankkártya-tranzakciók miatt. Ezt a bankok üzletszabályzata és a törvények által biztosított jogot nem szokás kizárni az ÁSzF-ben, éppen ezért ez a rendelkezés sem válhatott volna az előfizetői szerződés részéve. Ez a rendelkezés ráadásul nemcsak a szerződéses gyakorlattal ellentétes, hanem tisztességtelen is. Kizárni egy fogyasztó jogát ahhoz, hogy jogorvoslatot kérjen, indokolatlanul hátrányos helyzetbe hozza a fogyasztót. Ezt a jogot ezért még akkor sem lehetne kizárni, ha egyébként a szolgáltató erre az ÁSzF-rendelkezésre külön felhívta volna a fogyasztók figyelmét.

Megfelel-e a szokásos szerződési gyakorlatnak, hogy a fogyasztónak le kell mondania arról a jogáról, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások díját visszakövetelje?

Egyértelműen nem. A Ptk. és a fogyasztóvédelmi törvény különböző szabályokat tartalmaz arra az esetre, ha egy szolgáltatás minősége nem megfelelő. Ezeknek a szabályoknak az alapján minden fogyasztó jogosulttá válhat arra, hogy visszalépjen a szerződéstől, és visszakövetelje a szolgáltatás díját. Ez az ÁSzF-rendelkezés ezért ellentétes a szerződéses gyakorlattal, és nem válhatott volna az előfizetői szerződés részéve. A rendelkezés egyúttal tisztességtelen is, mert szintén egy jogorvoslati lehetőségtől fosztja meg a fogyasztót.

Megfelel-e a szokásos szerződési gyakorlatnak, hogy a szolgáltató a jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi fontos információt csak a weboldalon és a belső levelezőrendszeren keresztül tegye elérhetővé?

Egyértelműen nem. Az internetes szolgáltatások során a jelenleg elterjedt gyakorlat szerint a felek az e-mail címük segítségével tartják egymással a kapcsolatot. Ha egy szolgáltató ettől a gyakorlattól el szeretne térni, akkor ahhoz a fogyasztók külön beleegyezését kell kérnie. Mivel erre a http://www.ppo.hu weboldal üzemeltetője nem kért engedélyt, ezért a rendelkezés az ÁSzF-ben érvénytelen, így nem válhatott volna az előfizetői szerződés részévé.

Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy http://www.ppo.hu oldalon használt általános szerződési feltételekben legalább négy olyan rendelkezés van, amelyek vagy csak akkor válnának egy regisztrációs szerződés részéve, ha a szolgáltató külön felhívná rájuk a fogyasztók figyelmét, vagy azért nem válhatnának egy regisztrációs szerződés részéve, mert indokolatlanul hátrányos helyzetbe hoznák a fogyasztókat.

2. Az általános szerződési feltételek módosításának szabályai

2009. november 18-án a http://www.ppo.hu weboldal üzemeltetője az alábbi levelet küldte a regisztrált felhasználóknak:

ÁSZF és PPO díjszabás változás – tájékoztató

2009.11.18.

A PPO Általános Szerződési Feltételei és PPO díjszabása 2010. január 1-ei hatállyal megváltoznak.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a PPO Általános Szerződési Feltételei és a PPO díjszabása 2010. január 1-ei hatállyal megváltoznak. A módosítások teljes terjedelmében elérhetők honlapunkon a követező címen:

Klikk

Felmerülő kérdéseivel, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz!

Ha a szolgáltató az általános szerződési feltételekben meghatározott esetekben jogosult az általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az előfizetőket e törvényben foglaltak szerint értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt.

Ebben az esetben az előfizető jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 8 napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására.

Frissítve: 2009.november 18

Lehet-e módosítani az ÁSzF-et?

Ha egy szerződéskötés során az általános szerződési feltételek a szerződés részévé váltak, akkor módosításuk csak úgy lehetséges, mint egy szerződés módosítása.

A szerződésmódosítás legelterjedtebb módja a közös megegyezés. A Ptk. egyik legfontosabb alapelve, hogy a szerződések tartalmát a felek szabad akaratukból, közösen állapítják meg. Ha a felek szabad akaratukból, közösen úgy döntenek, hogy egy megkötött szerződés feltételeit módosítják, akkor azt a Ptk. érvényes megállapodásnak fogadja el.

Ennek az elvnek a logikus következménye, hogy egy szerződést az egyik fél egyoldalúan nem módosíthat, mert az a másik fél szerződéses szabadságát sértené.

A Ptk. alapján ezért az egyoldalú szerződésmódosítás nem lehetséges. Ha egy kereskedő (vagy szolgáltató) módosítani akarja az általános szerződési feltételeit, akkor a módosított feltételek csak a jövőben kötendő szerződésekre lesznek érvényesek. A már megkötött szerződésekre mindaddig a régi feltételek lesznek irányadók, amíg a fogyasztók külön-külön hozzá nem járulnak a módosításhoz.

Ettől az alapelvtől eltérni csak kivételes esetekben lehet. Jelenleg két olyan törvényi rendelkezés van érvényben, amelyik szigorú korlátok között, de lehetővé teszi az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítását. Az egyik ilyen szabályozás a kölcsönszerződésekre és a pénzügyi lízingszerződésekre vonatkozik. Ez a szabály hitelintézeteknek vagy pénzügyi vállalkozásoknak teszi lehetővé, hogy egyoldalúan módosítsák szerződéses feltételeiket.
A másik szabály pedig azokra az előfizetői szerződésekre vonatkozik, amelyeket elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevétele céljából kötöttek (pl. mobiltelefon-előfizetés). Ez a szabály az elektronikus hírközlő hálózatot üzemeltetőknek és az elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtóknak teszi lehetővé az egyoldalú szerződésmódosítást.

Ha elolvassuk a törvényekben ezt a két szabályt, akkor feltűnik, hogy a http://www.ppo.hu weboldalon közzétett levél szó szerint idézi az elektronikus hírközlésről szóló törvény 132. § (4) bekezdését. Ennek alapján feltételezhetjük, hogy a http://www.ppo.hu weboldalt üzemeltető cégek ennek a rendelkezésnek az alapján akarták végrehajtani az egyoldalú szerződésmódosítást.

Ez a rendelkezés viszont nem alkalmazható a http://www.ppo.hu weboldalt üzemeltető cégekre, mert azok semmilyen hírközlési tevékenységet nem folytatnak, és nincsenek regisztrálva a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál sem. Éppen ezért a http://www.ppo.hu oldal általános szerződési feltételeit ezen jogszabály alapján egyoldalúan módosítani nem lehet.

Ennek a gondolatmenetnek a végén megállapíthatjuk, hogy a http://www.ppo.hu oldalt üzemeltető cégek egy olyan törvényi rendelkezés alapján akarták egyoldalúan módosítani az általános szerződési  feltételeiket, amelyik nem rájuk vonatkozik. Mivel nincs olyan törvényi rendelkezés, amelyik egy weboldalt üzemeltető cégnek megengedné, hogy a szerződési feltételeit egyoldalúan módosítsa, ezért a http://www.ppo.hu weboldalon regisztrált felhasználók akkor sem lennének kötelesek az általános szerződési  feltételeik módosításait elfogadni, ha egyébként érvényes szerződést kötöttek volna a szolgáltatóval (l. „Érvénytelenek a PPO.hu előfizetői szerződései”).


Jogi nyilatkozat

Ennek a bejegyzésnek a célja a tájékoztatás. Ha jogi tanácsra van szüksége, kérjük, keressen fel egy ügyvédet vagy lépjen kapcsolatba az egyesülettel! 2010 © Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület

Reklámok

2 Responses to Jogtalanul módosították a PPO.hu általános szerződési feltételeit

  1. […] a http://www.ppo.hu weboldal általános szerződési feltételeit nem lehetett volna a regisztrációt követően egyoldalúan módosítani, mert az elektronikus hírközlésről szóló törvény 132. § (4) bekezdése nem alkalmazható sem az Investech Kft-re, sem a Centilion AG-re (Cikk: Jogtalanul módosították a PPO.hu általános szerződési feltételeit, 2010. január 18.). […]

  2. […] A regisztrált tagok és az üzemeltető vállalkozások között nem jött létre érvényes szerződés (l. “Érvénytelenek a PPO.hu előfizetői szerződései“). Továbbá, ha létre is jött volna érvényes szerződés, azt nem módosíthatták volna az üzemeltető cégek egyoldalúan (l. “Jogtalanul módosították a PPO.hu általános szerződési feltételeit“). […]

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: