PPO – A Heves Megyei Bíróság válaszolt

Eredeti cikk:  https://pitee.wordpress.com

A Heves Megyei Bíróság 2010. augusztus 26-án válaszolt a 2010. augusztus 10-én elküldött levelünkre.

Ha összehasonlítjuk az eredeti beadványunkat az bíróság válaszával, akkor számunkra az az egyik feltunő különbség, hogy a mi beadványunkban minden állítás tényekkel, adatokkal vagy a cégtörvény rendelkezéseivel alá van támasztva. Ezzel szemben a bíróság levele csak állításokat tartalmaz, az állítások indoklása elmaradt. Számunkra ezért továbbra sem világos, hogy miért fogad el a bíróság egy valótlan adatokat tartalmazó székhelyáthelyezési kérvényt, és miért nem lép fel a bíróság a törvényes eszközeivel a valótlan adatokat tartalmazó beadvány készítői ellen.

A válaszlevelet és a Heves Megyei Bírósággal folytatott további levelezésünket ebben a cikkben teljes terjedelmében közöljük.

2010. szeptember 13-án közérdekű adatok közlése céljából keresetet nyújtottunk be a Heves Megyei Bíróság ellen mert úgy ítéljük meg, hogy a bíróság válaszlevelei nem felelnek meg az személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló (1992/LXIII) törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségnek.

I. A Heves Megyei Bíróság válasza

HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG ELNÖKE

Tisztelt Titkár Úr!

A 2010. augusztus 10. napján hozzám érkezett panaszbeadványában foglaltakat megvizsgáltam és az alábbiakat állapítottam meg.

A társaság a székhelyét áthelyezte a fővárosból a Heves Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó Heves városba. Ezen változást a bíróság egyszerűsített cégeljárás formájában 2010. április 22-én bejegyezte. Az alapító okirat módosításában a cég székhelye a törvényi előírásoknak megfelelő volt, a cégbíróságnak a hatályos törvények szerint nem kell vizsgálnia, hogy a cég székhelye valódi-e. Amennyiben a cég által székhelyként megadott címről a későbbiekben bebizonyosodik, hogy az nem valós, ez esetben törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására van lehetőség.

Jogszabály nem zárja ki, hogy helyrajzi számot jelöljön meg székhelyként a társaság. A cégbíróságnak bejegyzés, illetőleg változásbejegyzési eljárás során nincs lehetősége arra, hogy meggyőződjön arról, hogy a megadott cím valódi-e a cégbíróság csak azokban az esetekben rendelhet el hiánypótlást, amelyet a cégtörvény melléklete kifejezetten nevesít.

Tájékoztatom arról, hogy törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet a társasággal szemben, továbbá tájékoztatom arról is, hogy a társaság ellen 2010. augusztus 16. napján felszámolási eljárás indult.

E g e r, 2010. augusztus 24.

II. Az egyesület második levele a Heves Megyei Bíróságnak

A bíróság válaszlevele alapján felmerült kérdéseinket 2010. augusztus 31-én tettük fel a bíróságnak:

Tárgy
Investech Kft (10-09-030686)
Székhely: “3360 Heves, 029/6 hrsz.”
2010.El.I.H.49/2

Tisztelt Alelnök asszony!

Köszönjük a bíróság rövid válaszát a 2010. június 10-én elküldött beadványunkra!
2010. augusztus 24-én kelt levelüket 2010. augusztus 26-án kaptuk meg.

Eredetileg azért fordultunk Önökhöz, mert a károsultakat rendkívül felháborítja, hogy üzletemberek egy csoportja, valótlan beadványokkal a félrevezeti a Fővárosi és a Heves Megyei cégbíróságokat. A rövid
válaszlevél tartalma minket arra enged következtetni, hogy Önnök ebben a felháborodásban nem osztoznak a károsultakkal.

Ha az eredeti beadványunkat összehasonlítjuk az Önök válaszával, akkor számunkra az az egyik feltunő különbség, hogy a mi beadványunkban az állításaink tényekkel, adatokkal vagy a cégtörvény rendelkezéseivel alá vannak támasztva. Ezzel szemben az Önök levele csak állításokat tartalmaz, az állítások indoklása elmaradt. Számunkra ezért továbbra sem világos, hogy miért fogad el a bíróság egy valótlan adatokat tartalmazó székhelyáthelyezési kérvényt, és miért nem lép fel a bíróság a törvényes eszközeivel a valótlan adatokat tartalmazó beadvány készítői ellen.

Ezért szeretnénk a kérdéseinket újra feltenni. Az egyszerűbb ügyintézés érdekében kérdéseinket átfogalmaztuk, úgy hogy azokat egy szóval vagy egy jogszabályhely megnevezésével könnyen és gyorsan meg lehessen válaszolni. (Ha jogszabályhelyet idéznek, kérjük adják meg a jogszabály nevén és a paragrafus számán kívül az idézett hely bekezdésének és a bekezdésen belül a mondatnak a számát is.) Egyesületünk álláspontját minden kérdés után szögletes zárójelben jelezzük. Kérjük indokolják meg, ha az Önök álláspontja a mi álláspontunktól eltérne.

Kérdéseink:

1. Alkalmazható-e az egyszerűsített cégeljárás, akkor ha az adott társaságnak az alapító okirata nem(!) szerződésminta alapján készült?
[Álláspontunk szerint nem, mert az egyszerűsített cégeljárás csak akkor alkalmazható, ha az adott társaság az alapító okirata szerződésminta alapján készült (Cégtörvény 2006/V (Ctv.) 48.§ (1) bek. 2. mondat)]

2. Szerződésminta alapján készült az Investech Kft alapító okirata?
[Kérjük ellenőrizzék az Investech Kft alapító okiratát, hogy megfelel-e a törvényi követelményeknek, és küldjék el nekünk postán vagy emailen az alapító okirat másolatát.]

3. A Ctv. melyik rendelkezése szabályozza, hogy hogyan kell egy cég székhelyét a cégjegyzékben megjelölni?
[Álláspontunk szerint a cég székhelyét a Ctv. 31.§ (1) bek. 1. mondata szerint kell megjelölni.]

4. Megengedi-e a Ctv. 31.§ (1) bek. 1. mondata, hogy a cég székhelyét csak(!) a helyrajzi számmal jelöljék meg?
[Álláspontunk szerint nem, mert (1) az ellentétes lenne a Ctv. 31.§  szövegével: “irányítószám, helység, utca, házszám, emelet, ajtószám (vagy helyrajzi szám) feltüntetésével kell megjelölni”, továbbá mert (2) a helyrajzi szám alapján a Magyar Posta nem kézbesít postai küldeményeket (l. Magyar Posta Üzletszabályzata)]
5. Melyik az a rendelkezés a Ctv. ben amelyik megengedi, hogy csak helyrajzi számot jelöljön meg székhelyként a társaság?
[Álláspontunk szerint nincs ilyen rendelkezés.]
6. Melyik az a szerv/bíróság/hatóság/hivatal Magyarországon aminek a hatályos törvények szerint az a feladata, hogy ellenőrizze, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett székhely valódi-e?
[Álláspontunk szerint ez a cégbíróságok feladata, mert az ő feladatuk a “cégnyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében intézkedéseikkel a cégek törvényes működésének kikényszerítse” Ctv. 72.§ (1) bek. 1. mondat]
7. Amennyiben a cég által székhelyként megadott címről a későbbiekben bebizonyosodik, hogy az nem valós, ez esetben törvényességi felügyeleti lefolytatása melyik magyarországi szerv/bíróság/hatóság/hivatal feladata?
[Álláspontunk szerint ez a cégbíróságok feladata, mert a Ctv. törvényességi felügyeleti eljárásra okot adó körülmények között említi azt az esetet is amikor a cégjegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzést megelőzően már fennálló ok folytán törvénysértő volt. Ctv. 74.§ (1) bek a) pont.]

8. Szükséges-e külön kérvény ahhoz, hogy a bíróság felügyeleti eljárást indítson?
[Álláspontunk szerint nem, mert a cégbíróságok hivatalból járnak el, ha az eljárás lefolytatásának szükségességéről, az arra okot adó körülményről tudomást szereznek (Ctv. 76.§ (1) bek. a) pont) és olyan
személytől szereznek tudomást, aki az eljárásban kérelmezőként nem kíván részt venni, vagy más feltétel hiányában nem vehet részt a törvényességi felügyeleti eljárásban.(Ctv. 76.§ (3) bek.)]

Kérjük, válaszolják meg ezeket e kérdéseinket a hatályos törvények alapján!

A fentiekre tekintettel, kérjük továbbá, hogy a cégbíróság intézkedjen annak érdekében, hogy az Investech Kft adatait a cégjegyzékben helyreigazítsák. Felhívjulk továbbá a bíróság figyelmét arra, hogy ha bebizonyosodik, hogy az Investech Kft székhelye nem Heves megyében van, és a székhelyáthelyezés egy valótlan tartalmú bejelentésen alapult, akkor a Heves Megyei Bíróságnak nincs helyi illetékessége a társaság ellen felszámolási eljárást indítani (l. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1991/XLIX 6.§ (1) bek.).
Kérjük, hogy amíg a székhely kérdése nincs tisztázva, addig függesszék fel a felszámolási eljárást.

Válaszaikat és intézkedéseiket előre is köszönjük!

Az egyesület titkára

III. A Heves Megyei Bíróság válasza a második levelünkre

HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG ELNÖKE
2010.El.I.H.49/4. szám

Tisztelt Titkár Úr!

A 2010. augusztus 31. napján hozzám érkezett beadványában foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az nem minősül panasznak.

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és elintézése nem tartozik más, így különösen bírósági, államigazgatási eljárás hatálya alá (2004. évi XXIX. törvény 141.§ (2) bekezdés).

Miután kérelme alapján már megvizsgáltam, hogy a cégbíróság az Investech Kft. bejegyzése során a cégtörvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően járt el és újabb kérelme olyan kérdések megválaszolására irányul, amelyet már a 2010. augusztus 24-i levelemben megírtam, kérelme pedig bírósági eljárás hatálya alá tartozik (törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezhető a cégbíróságon, illetőleg a felszámolási eljárás felfüggesztését a Heves Megyei Bíróságon lehet kérni), ezért további intézkedést nincs módomban foganatosítani.

E g e r, 2010. szeptember 2.

IV. Az egyesület közleménye

2010. szeptember 13-án közérdekű adatok közlése céljából keresetet nyújtottunk be a Heves Megyei Bíróság ellen mert úgy gondoljuk, hogy a bíróság válaszlevelei nem felelnek meg az személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló (1992/LXIII) törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségnek.

A törvény 19. § (2) bekezdése szerint az állami feladatot ellátó szerveknek, igény esetén hozzáférhetővé kell tenniük a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb – így különösen a hatáskörükre, illetékességükre és szakmai tevékenységükre vonatkozó – adatokat.


Jogi nyilatkozat

Ennek a bejegyzésnek a célja a tájékoztatás. Ha jogi tanácsra van szüksége, kérjük, keressen fel egy ügyvédet vagy lépjen kapcsolatba az egyesülettel! 2010 © Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület

Reklámok

One Response to PPO – A Heves Megyei Bíróság válaszolt

  1. […] Heves Megyei Bírósággal folytatott eredménytelen levelezésünk és a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozást lezáró határozata után úgy tűnt, hogy az […]

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: