Alkotmányjogi panasz az eljárások felfüggesztése ellen!

A Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) az alkotmánybírósághoz fordul az OTP Bank ellen folyamatban lévő közérdekű kereset felfüggesztése ellen.

Az egyesület azt javasolja a perben álló devizahitelesnek, hogy nyújtsanak be alkotmányjogi panaszt az eljárások felfüggesztése ellen.

Az eljárások felfüggesztése sérti a devizahitelesek tisztességes eljáráshoz fűződő alapjogát. Továbbá az eljárások  várható lezárása akár milliós nagyságrendű kárt is okozhat nekik (A kormány és a bíróságok büntetni készülnek a pereskedő devizahiteleseket, 2014.08.25.).

Bankárkormány

El a kezekkel az igazságszolgáltatástól!


Iratkozzon fel a jobb-oldali oszlopban a Hírlevelünkre, Likeoljon minket a Facebookon és kövessen minket a Twitteren, hogy az elsők között értesüljön az eredményeinkről!


Az Alaptörvény XXVIII) cikk (1) és (7) bekezdései szerint a bíróságok kötelesek az egyesület és a devizahitelesek által benyújtott kereseteket ésszerű határidőn belül elbírálni. Továbbá az alaptörvény szerint nem lehet senkitől megvonni azt a jogot, hogy fellebbezhessen olyan bírósági döntések ellen, amelyek jogos érdekeiket sértik. A 2014. évi XXXVIII törvény 16.-§-a duplán alkotmányellenes. A rendelkezés ugyanis

 • gátolja a perek  ésszerű határidőn belüli eldöntését; és
 • megvonja a devizahitelesektől a jogorvoslat lehetőségét.

Az alkotmányjogi panasz benyújtásához jogi képviselet nem szükséges. Az Alkotmánybíróság előtti eljárás illetékmentes.

A PITEE egyesület az alábbi beadványt javasolja az érintett devizahiteleseknek:

Download  Alkotmányjogi Panasz a devizahiteles bírósági eljárások felfüggesztése ellen (minta)
(2014.09.02.)

scribdAlkotmányjogi Panasz a devizahiteles bírósági eljárások felfüggesztése ellen (minta) 
(2014.09.02.)

Alkotmányjogi Panasz minta

Az alábbi alkotmányjogi panaszt, a PITEE egyesületnek kézbesített felfüggesztő végzés alapján töltöttük ki. A végzést az OTP Bank ellen indított közérdekű keresetben hozta a másodfokú bíróság. A végzés másolatát itt tekintheti meg: Jogszerű-e az eljárások felfüggesztése?

Beadvány:

Elsőfokú bíróság megnevezése: [Fővárosi Törvényszék]

Elsőfokú bíróság postacíme: [Budapest 1027, Varsányi Irén u. 40-44.]

Alkotmánybíróság
1015 Budapest
Donáti u. 35-45.

 

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Alulírott
Név: [Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület]

Cím: [Budapest, Pf. 830., 1535]

az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. § (1) bekezdése alapján az alábbi

alkotmányjogi panasz indítványt

terjesztem elő:

Kérem a tisztelt Alkotmánybíróságot,

 • hogy állapítsa meg a „Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről” szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban „Bankmentő Törvény”) 16. §-ának az alaptörvény-ellenességét, és semmisítse meg azt, mivel sérti az Alaptörvény XXVIII) cikk (1) bekezdését.
 • hogy függessze fel az alkotmányjogi panaszban támadott végzés végrehajtását az Alkotmánybíróság eljárásának befejezéséig (Abtv.§ (4) bek.).

Kérelmem indokolásaként az alábbiakat adom elő:

 1. Alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása folytán kiadott bírósági végzés

Végzést kiadó bíróság megnevezése: [Fővárosi Ítélőtábla]

Felfüggesztő végzés száma: [4.Pf.20.890/2014/5]

Végzés kézbesítésének dátuma: [2014. augusztus 25.]

A bíróság végzését mellékeltem ehhez a beadványhoz.

Az alkotmányjogi panaszt a sérelmezett döntés kézbesítésétől számított hatvan napon belül lehet írásban benyújtani (Abtv. 30. § (1) bek.), az ügyben első fokon eljárt bíróságnál az Alkotmánybírósághoz címezve (Abtv. 53. § (2) bek.).

 1. A közvetlen érintettség kifejtése (az eljárás megindításának indokai, az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényege):

Az Abtv. 26. § (1) bek. szerint az Alkotmánybíróság eljárása akkor kezdeményezhető az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján, ha az egyedi ügyben érintett személy, ha az ügyben folytatott bírósági eljárásban alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása folytán a) az Alaptörvényben biztosított jogának sérelme következett be, és b) jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

A fent nevezett bírósági végzése egy egyedi ügyben folytatott bírósági eljárásban készült. A végzést a bíróság a Bankmentő Törvény 16. §-ára tekintettel hozta.

 1. Indokolás arra nézve, hogy a sérelmezett jogszabályi rendelkezés sérti az Alaptörvény megjelölt rendelkezéseit:

Bankmentő Törvény 16. §
A bíróság a külön törvényben meghatározott intézkedésig, de legkésőbb 2014. december 31. napjáig hivatalból felfüggeszti – a 6. alcímben szabályozott per kivételével – azt a peres eljárást, amelynek a tárgya részben vagy egészben a 3. § (1) bekezdése vagy 4. § (1) bekezdése szerinti szerződéses kikötés, illetve amely pert az ilyen szerződéses kikötésen is alapuló követelés érvényesítése iránt a pénzügyi intézmény indított a fogyasztóval szemben. A bíróság a felfüggesztés tárgyában tárgyaláson kívül is határozhat. Az eljárás felfüggesztésére a Pp. 155. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a felfüggesztést elrendelő bírósági határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

A Bankmentő Törvény 16. § felfüggeszti a panaszos által indított bírósági eljárást. A fent nevezett bírósági végzés ezt a rendelkezést hajtja végre.

3.1             A Bankmentő Törvény 16. §-a ellentétes a tisztességes eljáráshoz fűződő alapjoggal (Alaptörvény XXVIII) cikk (1) bek.).

Alaptörvény XXVIII. cikk
(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy […] jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.

Az Alaptörvény XXVIII) cikk (1) bekezdése védi a panaszosnak azt a jogát, hogy bírósági keresetét az igazságszolgáltatás „ésszerű határidőn belül” bírálja el. A Bankmentő Törvény 16. §-a beavatkozik a bírósági ügymenetbe, és kötelezi a bíróságot arra, hogy az per menetét felfüggessze. A törvényi rendelkezés miatt a bíróság nem tud eleget tenni alkotmányos kötelezettségének a per ésszerű határidőn belüli lezárását illetően. Emiatt a Bankmentő Törvény 16. §-a alaptörvény-ellenes.

3.2             A Bankmentő Törvény 16. §-a ellentétes a jogorvoslathoz fűződő alapjoggal is (Alaptörvény XXVIII) cikk (7) bek.).

Alaptörvény XXVIII. cikk
(7) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, […] döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.

Az Alaptörvény XXVIII) cikk (7) bekezdése védi a panaszosnak azt a jogát, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. Az eljárás felfüggesztése sérti a panaszosnak azt a jogos érdekét, hogy a keresetét a bíróság „ésszerű határidőn belül” bírálja el. A Bankmentő Törvény 16. §-a megfosztja a panaszost attól a jogától, hogy az eljárás felfüggesztése ellen jogorvoslattal élhessen. A Bankmentő Törvény 16. §-a emiatt is alaptörvény-ellenes.

 1. Annak bemutatása, hogy az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva:

A panaszosnak nincs lehetőség jogorvoslattal élni a fent nevezett végzése ellen (Bankmentő Törvény 16. § 3. mondat).

 1. Nyilatkozat arról, hogy az ügyben van-e folyamatban felülvizsgálati eljárás a Kúria előtt, illetve arról, hogy kezdeményeztek-e perújítást (jogorvoslat a törvényesség érdekében) az ügyben:

nem.

 1. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 52. § (5) bekezdésére és 57. § (1a) bekezdésére, valamint az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013 (II. 27.) Tü. határozat 36. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi jognyilatkozatot teszem:

A személyes adataim nyilvánosságra hozatalához nem járulok hozzá.

Az alkotmányjogi panasz benyújtásához jogi képviselet nem szükséges. Az Alkotmánybíróság előtti eljárás illetékmentes (Abtv. 54. §).

Kelt: 2014. szeptember 2.

[aláírás]
Aláírás

Melléklet: Bírósági végzés

Download  Alkotmányjogi Panasz a devizahiteles bírósági eljárások felfüggesztése ellen (minta)
(2014.09.02.)

scribdAlkotmányjogi Panasz a devizahiteles bírósági eljárások felfüggesztése ellen (minta) 
(2014.09.02.)


Bankszámlaszámunk: Számla tulajdonos:
Pénzügyi Ismeretterjesztő és
Érdek-képviseleti Egyesület

Számlavezető Bank:
ERSTE Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám
11600006-00000000-40556309

Támogatását nagyon köszönjük!

3 Responses to Alkotmányjogi panasz az eljárások felfüggesztése ellen!

 1. […] leveleket küldött ki azokhoz, akik benyújtották az általunk javasolt alkotmányjogi panaszt (Alkotmányjogi panasz az eljárások felfüggesztése ellen! […]

 2. […] Alkotmányjogi panasz az eljárások felfüggesztése ellen! (2014.09.02) […]

%d blogger ezt szereti: