Hiánypótlási Beadvány – AB Panasz az önálló zálogjog ellen

Ismét lecsapott Dr. Bitskey Botond, a diktatúra főtitkára, a jogkereső állampolgárokra.

Dr. Bitskey szerint, a decemberben közzétett Alkotmánybírósági panasz beadványunk, nem tartalmaz „alkotmányjogilag értékelhető érvekkel alátámasztott indokolást”.

PITEE Alkotmanybirosag Bitskey Botond

Dr. Bitskey Botond, a diktatúra pribékje

A főtitkár úr kilátásba helyezi, hogy elutasítja a benyújtott alkotmányjogi panaszokat, ha nem ad be mindenki 30 napon belül egy hiánypótlási beadványt.

Ebben a bejegyzésben közzé tesszük a hiánypótlási beadványunk mintáját.

SZAVAZZON a bejegyzés végén: Ön milyen munkát adna Dr Bitskey Botondnak egy jogállami rendszerváltás után?


Iratkozzon fel a jobb-oldali oszlopban a Hírlevelünkre, Likeoljon minket a Facebookon és kövessen minket a Twitteren, hogy az elsők között értesüljön az eredményeinkről!


figyelem-02Javasoljuk minden adósnak, hogy nyújtson be alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybírósághoz, annak érdekében, hogy később jogvédelemért fordulhasson a strasbourgi bírósághoz. A panasz mintáját mindenki letöltheti a weboldalunkról: Beadvány minták

Hiánypótlási MINTA

DownloadAB Panasz hiánypótlási MINTA, az önálló zálogjog ellen (2017.01.24).

Alkotmánybíróság
1015 Budapest
Donáti u. 35-45.

 

Hiánypótlás

Ügyszám: _____________________

 

Tisztelt Dr. Bitskey Botond!

Alulírott

Név: _____________________

Cím: _____________________

Megkaptam hiánypótlási felhívását, amiben arról tájékoztat, hogy a beadványom nem tartalmazna „alkotmányjogilag értékelhető érvekkel alátámasztott indokolást”. Továbbá felszólít ennek a hiányosságnak a pótlására, és javasolja, hogy forduljak ügyvédhez vagy jogvédő társadalmi szervezethez segítségért. I refer to your letter, in which you inform me that the reasoning of my complaint does not contain “appropriate constitutional-law-based legal arguments”. Additionally you request an amendment of my complaint in this respect, and suggest asking support from a lawyer or an NGO.
Az Alkotmányjogi panaszom utolsó bekezdésében már jeleztem, hogy számomra ellentétesnek tűnik ez a hiánypótlási gyakorlat a Velencei Bizottság 665/2012 sz. véleményének 43. és 54.8. pontjaival (2012.06.19.). Please note the last paragraph of my complaint. This legal practice appears to me to violate Sections 43 and 54.8 of Opinion 665/2012 of the Venice Commission (dated 19.06.2012).
A Velencei Bizottság véleménye szerint, a kötelező jogi képviselet előírása esetén sérülhet a bírósághoz fordulás joga (665/2012 sz. véleményének 43. pont). Az Országgyűlés a Velencei Bizottság véleményére tekintettel törölte az Abtv 51.§-ból a kötelező jogi képviselet előírását.

 

The Venice Commission is of the opinion that mandatory legal representation “may easily amount to an outright denial of access to constitutional justice” (s. Sec. 43 Opinion 665/2012). The Hungarian Parliament removed mandatory legal representation from the law on the Constitutional Court in order to comply with the opinion of the Venice Commission.
Az Alkotmánybíróság hiánypótlási felhívása gyakorlatilag azt eredményezi, hogy de-facto ismét kötelezővé válik a jogi képviselet, mert a panaszosok csak ügyvédi segítséggel tudnak az Alkotmánybírósághoz fordulni. Hiszen alkotmányjogilag értékelhető érvekkel alátámasztott indokolás” elvárása elriasztja a jogi ismeretekkel nem rendelkező panaszosokat. The legal practice of the Constitutional Court defacto implements the requirement of mandatory legal representation. Because applicants will need legal representation for filing a complaint to the court, applicants without legal background will be deterred by the requirement of providing a reasoning with “appropriate constitutional-law-based legal arguments”.
A fentiekre tekintettel, kérem az Alkotmánybíróságot, hogy változtassa meg a hiánypótlási gyakorlatát. In view of the above, I am asking the Constitutional Court to change its current legal practice.
Továbbá az Alkotmánybíróság felhívása arra, hogy nyújtsak be „értékelhető” indoklást azt a benyomást kelti, mintha az Alkotmánybíróság megpróbálna egy formai okot találni annak érdekében, hogy ne kelljen tartalmilag megvizsgálnia a panaszomat. Furthermore, the request of the Constitutional Court for ”appropriate” arguments gives the impression that the court is trying to create a formal reason for rejecting my complaint, because the court is not willing to consider the merits of the case.
Tájékoztatom arról, hogy az Európai Bizottság CHAP(2016)03884 sz. elkezdte vizsgálni 2016. évi LXXVII törvény hivatkozott rendelkezéseit. Ezek a rendelkezések ugyanis nem csak Magyarország alaptörvényét sértik, hanem az Európai Unió Alapjogi Chartáját is. Please note that the European Commission is investigating a breach of European Law (CHAP(2016)03884) by the relevant provisions of the Act LXXVII of 2016. These provisions violate not only the Hungarian Constitution, but also the Charter of the Fundamental Rights of the European Union.
Az Európai Bizottság eljárásának megindításához elegendő volt az alábbi érvelés: The European Commission started its investigations on the basis of the following reasoning:
A 2016. évi LXXVII. törvény 28-29. §-ai sértik a tisztességes bírósági tárgyaláshoz való jogomat, mert ezek a rendelkezések beavatkoznak a köztem és a bankom között érvényben lévő hitelszerződésbe, azzal, hogy megváltoztatják annak tartalmát. A törvény alapján a bank megváltoztathatja a szerződésünk tartalmát a beleegyezésem nélkül. Sections 28-29 of the Act LXXVII of 2016 violate the right to a fair trial, because these provisions modify the content of my existing loan agreement with my bank, by establishing new rights and obligations. This legislation grants banks the right to amend our existing loan agreement without acquiring my consent to such amendments.
Ha ez az érvelés megfelelt az Európai Bizottságnak, akkor számomra nem világos, hogy ez miért nem megfelelő az Alkotmánybíróságnak. If this reasoning suffices for the European Commission to start investigation, then it is unclear to me why is it insufficient for the Hungarian Constitutional Court.
Ezt a hiánypótlási beadványt két nyelven készítettem el, annak érdekében, hogy – a beadványom elutasítása esetén – az Emberi Jogok Európai Bírósága is megvizsgálhassa az Alkotmánybíróság hiánypótlási gyakorlatát. I have prepared this letter in Hungarian and English in order to enable the European Court of Human Rights to review the legal practice of the Hungarian Constitutional Court, in case the Hungarian Constitutional Court rejects my complaint.
Üdvözlettel, Yours sincerely,

Kelt: 2017. ___________  ___

Aláírás

DownloadAB Panasz hiánypótlási MINTA, az önálló zálogjog ellen (2017.01.24).

Igazságszolgáltatás?

Igazságszolgáltatás?

Hiánypótlási felhívás

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Az Alkotmánybírósághoz 2016. december 19—én érkezett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVII. törvény 28-29. §-a elleni
alkotmányjogi panaszával összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom.

Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (Abtv.) 26. § (2) bekezdése alapján alkotmányjogi panaszt akkor lehet benyújtani, ha az alaptörvény-ellenes jogszabály rendelkezésének alkalmazása vagy hatályosulása folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül következett be a jogsérelem, és nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás, vagy a jogorvoslati lehetőségeit az indítványozó már kimerítette.

Az Abtv. 52. § (1) bekezdése szerint az indítványnak határozott kérelmet kell tartalmaznia. A kérelem akkor határozott, ha egyértelműen tartalmazza — többek között — a vizsgálandó jogszabályi rendelkezést, továbbá indokolást arra nézve, hogy a sérelmezett jogszabály, jogszabályi rendelkezés, bírói döntés miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezésével.

Beadványa nem tartalmaz alkotmányjogilag értékelhető érvekkel alátámasztott indokolást arra nézve, hogy a sérelmezett jogszabály, jogszabályi rendelkezés miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezésével. Felhívom szíves figyelmét, hogy az indokolásnak célszerű kiterjednie az Alaptörvénynek az alkotmányjogi panaszban hivatkozott valamennyi rendelkezésére, illetve arra, hogy azokat miért és mennyiben sérti a támadott jogszabály, jogszabályi rendelkezés.

Fentiekre tekintettel, az Abtv. 55. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az indítványt – levelem kézhezvételétől számított harminc napon belül – kiegészítheti, illetve a jelzett hiányosságokat pótolhatja. Felhívom továbbá figyelmét arra is, hogy alkotmányjogi panasza alapján érdemi alkotmánybírósági eljárás megindítására csak akkor van lehetőség, ha hiánypótlása maradéktalanul megfelel az Abtv. a 26. § (2) bekezdésében, valamint az 52. § (1) és (4) bekezdéseiben foglaltaknak. Bár az alkotmányjogi panasz eljárás során a jogi képviselet nem kötelező, a hiánypótlás megfelelő teljesítése érdekében javaslom, hogy szakmai segítségért forduljon ügyvédhez vagy jogvédő társadalmi szervezethez. Amennyiben a tájékoztatás és a hiánypótlásra való felhívás ellenére a hiányosságokat nem pótolja, az Alkotmánybíróság az eljárást, az Ügyrend 25. § (6) bekezdése alapján – külön tájékoztatás nélkül – megszünteti.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2017. január 3.

Üdvözlettel, 

Bitskey Bontod alairasa

Bankárkormány

Bankárkormány

 


Kérjük, támogassa egyesületünk tevékenységét!
A legkisebb adomány is számít.

Bankszámlaszámunk: Számla tulajdonos:
Pénzügyi Ismeretterjesztő és
Érdek-képviseleti Egyesület

Számlavezető Bank:
ERSTE Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám
11600006-00000000-40556309

Támogatását nagyon köszönjük!

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

%d blogger ezt szereti: